Бодлогын бичиг баримт

Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны

X бага хурлаар 2017 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр батлав

 

МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

2017-2020 он

 

Нэг. Эрхэм зорилго

Тус холбооны эрхэм зорилго нь нийгмийн зөвшлийг хангах замаар гишүүдийн хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж,  тэдний ажиллах нөхцөл, амьдралын түвшинг эрс дээшлүүлэхэд оршино

Хоёр. Алсын хараа

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг үндэсний хэмжээнд төлөөлж чадахуйц гишүүнчлэлтэй, төрийн бодлого, шийдвэрт хүчтэй нөлөөлдөг, гишүүдийнхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлж, эрх ашгийг хамгаалах чадавх бүхий нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчирхэг нэгдэл байна.

  Гурав. Баримтлах зарчим, үнэт зүйлс   

МЭМАҮЭ-ийн холбоо нь бодлого, үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмуудыг баримталж ажиллана. Үүнд:

3.1. Шударга ёс, ардчилал, ил тод байдлыг дээдлэх

3.2. Хүний эрх, эрх чөлөөг  хүндэтгэх   

3.3. Эв санааны нэгдлийг эрхэмлэх

3.4. Нийгмийн түншлэлийн зарчмыг удирдлага болгох

3.5. Өөрийгөө удирдаж, санхүүжүүлэх

3.6. Хараат бусаар, бие даан ажиллах

3.7. Урт хугацаанд тогтвортой тасралтгүй ажиллах

3.8. Хамтын удирдлагыг хэрэгжүүлэх

3. 9. Тэгш эрхийн зарчимд тулгуурлан гишүүн бүрт хүрч, хүртээмжтэй ажиллах

Бодлогын зорилт-1:

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, эрх ашгаа хамгаалах үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд тэргүүлэн ажиллаж, бүх шатны үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулна.

Хүрэх үр дүн:

-          ҮЭ-ийн гишүүд болон олон нийтэд танигдаж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болно.

-          Хамтын тэмцэл, хөдөлгөөнд хүчирхэг, эв нэгдэлтэй, ямагт манлайлагч байна.  

-          Гишүүнчлэл нэмэгдэж, анхан шатны ҮЭ-ийн хороодын үйл ажиллагаа өргөжин бэхжинэ.

-          ҮЭ-ийн хүний нөөцийн чадавх бүх түвшинд сайжирч, анхан шатанд орон тооны сонгуульт ажилтнуудын тоо нэмэгдэж, чадавхижсан байна.

-          Урт хугацааны зорилго, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, санхүүгийн хүчин чадлаа бэхжүүлнэ.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

-          Салбарын ажиллагсдын эрх ашгийн төлөө тэмцэж чадах, мэргэшсэн боловсон хүчинтэй байж, тэдгээрийг идэвхжүүлж, тогтвортой ажиллуулах, тасралтгүй чадавхжуулах,

-          Гишүүдэд хүртээмжтэй, чадварлаг, хурдтай үйл ажиллагааг явуулах чадавхийг бүх түвшинд бүрдүүлж, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, ҮЭ-ийн хороодыг шинээр байгуулах,

-          Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын ажлыг дүгнэж, оны шилдгүүдийг шалгаруулж, тэргүүний арга барилыг нь бусдад түгээж байхын зэрэгцээ ҮЭ-д ээлтэй ажил олгогч, шийдвэр гаргагч, байгууллага хүмүүсийг тодруулан урамшуулж байх,

-          Бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж буй байгууллагуудад ҮЭ-ийн үйл ажиллагааг тогтвортой үргэлжүүлэх, шинээр зохион байгуулагдаж буй байгууллагуудад ҮЭ-ийг зохион байгуулах ажлыг цаг алдалгүй хийж байх,

-          Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагуудын ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтэнд ажиллагсдын нийгмийн баталгааг сайжруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн таатай нөхцлөөр хангах талаар хийсэн ажлыг оруулж дүгнэх,

-          Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх, тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах,

-          ҮЭ-ийн гишүүдийн тоо болон санхүүгийн чадавх зэргийг харгалзан ҮЭ-ийн хороодод орон тооны дарга, нарийн бичгийн дарга ажиллуулах, ажлын орчин нөхцөл, бүтцээс хамааран ҮЭ-ийн нэгдсэн хороодыг байгуулах,

-          Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын нэр хүнд, нийгэмд эзлэх байрь суурийг бэхжүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах,

-          Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлж, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах,

-          Явуулж буй үйл ажиллагаагаа хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн хэрэгслээр сурталчлах,

-          Ажлын албаны ажилтнуудыг голлох чиглэлээр мэргэшүүлэн сургаж, бүтцийг сайжруулж, эрх зүйн туслалцаа авах нөхцлийг бүрдүүлэх,

-          Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд явуулж, санхүүгийн хяналт шалгалт, аудит хийлгэх зэрэг бүртгэл, тайлан тооцооны олон улсын стандартыг мөрдүүлэх,

-          Урт хугацаанд тогтвортой тасралтгүй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, санхүүгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, хүчин чадлаа бэхжүүлэх,

-          Санхүүгийн чадавхиа бэхжүүлэх зорилгоор аж ахуйн үйлчилгээ эрхлэх боломжийг судалж, үе шаттай хэрэгжүүлэх, амралт сувилал байгуулах,

Бодлогын зорилт-2:

Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх замаар салбарын хэмжээнд хамт(тариф)-ын гэрээ, хэлэлцээрийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын цалингийн тогтолцоонд шинэчлэл хийх замаар хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлж, нийгмийн баталгааг сайжруулна.

Хүрэх үр дүн

-          Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийг үндэсний хэмжээнд загвар болохуйц хөгжүүлнэ.

-          Хамт(тариф)-ын гэрээ, хэлэлцээрийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

-          Эрүүл мэндийн салбарын цалингийн тогтолцоог шинэчлэх замаар хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлж амьжиргааг хангахуйц түвшинд хүргэнэ.

-          Нийгмийн баталгааг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцно.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

-          Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээг боловсронгуй болгох, бодлогыг шинэчлэх чиглэлээр салбарын яамтай хамтран ажиллах,

-          Хөдөлмөр, цалин хөлс, нийгмийн баталгаа, ХАБЭА-тай холбоотой асуудлыг эрүүл мэндийн салбар дотооддоо хамт(тариф)-ын гэрээ, хэлэлцээрээр шийдвэрлэх асуудлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд хамтын тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлж, үр дүнд хүрэх,

-          Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд гадаад орнуудад туршлага судлах, солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг өргөжүүлэх,

-          Эрүүл мэндийн салбарт шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөдөлмөр зохион байгуулалт(хөдөлмөрийн норм нормативыг шинэчлэх)-ыг бий болгоход нөлөөлж, нэг эмч, сувилагч, ажилтанд ноогдох ажлын ачааллыг бууруулж, орон тоог нэмэгдүүлэх,

-          Эрүүл мэндийн салбарын нийт ажиллагсдын цалингийн тогтолцоог шинэчлэх замаар ангилал зэрэглэл, доод жишгийг нэмэгдүүлэх, эрсдэлтэй ажлын байрыг тогтоож,  нэмэгдэл олгох асуудлыг судалж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх,

-          Салбарын хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт хэлэлцээрээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг жил бүр шинэчлэн тогтоох,

-          Хөдөлмөрийн бүтээмжийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах,

-          Ажиллагсдын нийгмийн баталгааг сайжруулах хөтөлбөрийг төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх,

-          Бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулах асуудлаар холбогдох байгууллагуудад санал тавьж шийдвэрлүүлэх,

-          Тэтгэвэрт гарах нас болон ажиллагсдын орлогод нөлөөлж болох татварыг нэмэгдүүлэх асуудалтай тууштай тэмцэх,

Бодлогын зорилт-3:

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг хангаж, ажлын байрны эрсдлийг бууруулж, эрүүлжүүлэх, дархлаажуулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

Хүрэх үр дүн

-          Эрүүл мэндийн салбарт MNSOSHAS18001:2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-шаардлага стандартыг нэвтрүүлнэ.

-          Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг хангасан загвар эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бий болгоно

-          Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын өвчлөлийн байдалд судалгааг Төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран хийж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

-          Хөдөлмөрийн хортой, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

-          Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрүүл мэндийн салбарт хангуулах ажлыг хариуцсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөл-ийг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар байгуулах,

-          Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон иж бүрэн хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийн норм стандартын үлгэрчилсэн загварыг нийтлэг мэргэжлүүдээр баталж мөрдүүлэх,

-          Эрүүл мэндийн ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй түүнтэй холбогдсон хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах,

-          Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах,

-          Ажлын байранд сэтгэл зүйч ажиллуулах, стресс бууруулах асуудлыг салбарын хэлэлцээрт тусгах замаар хэрэгжүүлэх,

-          Ажлын байран дээр халдлагад өртөх үед хамгаалах хууль эрх зүйг  тогтолцоог бий болгох,

-          Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд жил бүр хамруулж, хөдөлмөрийн нөхцөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн судалгаа гарган, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч тайланг нэгтгэж үр дүнг тооцож ажиллах,

-          Шилдэг, аюул осолгүй ажлын байртай байгууллагын дарга, удирдагчийг шалгаруулж, урамшуулах,

-          Ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж, холбогдох тушаал шийдвэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ажлыг холбогдох яамтай хамтран хийх,

 

МЭМАҮЭ-ийн холбооны X бага хурлын Редакцийн комисс:

Өргөө амаржих газрын ҮЭ-ийн хорооны

                                              дарга, СТЭОрлогч дарга                                          Г.Баясгалан

            Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ҮЭ-ийн

хорооны дарга, Хайлааст салбарын эрхлэгч                                     Х.Ариунаа

            Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн

ҮЭ-ийн хорооны дарга, Сувилахуйн албаны дарга                        С.Энхцэцэг

 
Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид айлчиллаа.
Дорноговь аймгийн ҮЭ-ийн холбооны албан айлчлалаар Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын Ардын их хурлын Байнгын хороо, ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид салбарын ҮЭ-ийн холбоонд айлчилж, хамтран ажиллах санал солилцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны "Сургалт, судалгааны төв”-ийн танхимд АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ҮЭ-ийнхэн “Сургалт судалгааны төв”-тэй боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, дэргэдээ иж бүрэн тоноглогдсон, цахим системд холбогдсон орчин үеийн (бичил) “Сургалт, судалгааны төв” байгуулж, өнөөдөр нээлтээ хийлээ.  ...Дэлгэрэнгүй
"Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа.
Сайн байна уу. "Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа. Та бүхэн журмын дагуу материалаа бүрдүүлэн 3 сарын 10-ны дотор ирүүлээрэй. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.
Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурал өнөөдөр боллоо. Тус хурлаар 2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.  ...Дэлгэрэнгүй
МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ.
өрийн үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн байгууллагууд, төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудыг төлөөлж МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ. ...Дэлгэрэнгүй
Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо.
ЭМЯ-наас зохион байгуулж буй "Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн"-д МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны Эмэгтэйчүүдийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.