Хөдөлмөр сонин
2014.12.04

 

ÌÝÌÀ¯ÝÕ-íû îéðûí ¿åä õèéõ àæèë, òýìöýë, 2014 îí äàìæóóëæ á¿òýýñýí ç¿éëèéí òàëààð  òóñ    õîëáîîíû äàðãà Á.Ìÿãìàðòàé ÿðèëöëàà.

-Îí äóóñàõ äºõºæ áàéíà. 2014 îíä õèéñýí ãîë àæèë, ãîë ¿ð ä¿í ãýâýë þó ãîíöëîí äóðäàõ âý?

ÌÝÌÀ¯Ý-èéí õîëáîî 2014 îíä áîäëîãûí áàðèìò áè÷èãòýý òóñãàñàí 5 ¿íäñýí çîðèëòîî õýðýãæ¿¿ëýõýä ¿éë àæèëëàãààãàà ÷èãë¿¿ëæ àæèëëàëàà. Áèä ýíý îíûã “Õºäºëìºðèéí ¿íýëýìæèéã äýýøë¿¿ëýõýä ¯Ý-èéí îðîëöîîã äýýøë¿¿ëýõ æèë” áîëãîæ îëîí àæëûг àìæóóëëàà. Ýíý æèëèéí íýã îíöëîã íü ñàëáàðûí õýëýëöýýðýýð öàëèí õºëñèéã íýìýãä¿¿ëñýí øèéäâýðèéã àíõ óäààãàà ¿íäñýí íýãæ äýýð õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã ñàëáàðûí õîëáîî áîëîí ¯Ý-èéí õîðîî á¿ð õýðýãæ¿¿ëýõèéí òºëºº àæèëëàëàà. Ýíý àñóóäëûã õýðýãæ¿¿ëýõýä õîéðãî õàíäàæ áàéãàà õî¸ð ÷ ýìíýëýã áàéíà. Òýäýíä áèä àíõààðàë õàíäóóëàí àæèëëàæ áàéíà. Ãèø¿¿äèéíõýý òîîã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð “1+1” êîìïàíèò àæèë ºðí¿¿ëæ øèíý çàëóó àæèëòíóóäûã ¯Ý-ä òàòàí îðîëöóóëàõààð Çàëóó÷óóäûí õîðîîòîéãîî õàìòàð÷ ãàðûí àâëàãà, ïàëêàò ãàðãàëàà. Ìºí “¯Ý-èéí õîðîîäûí äàðãà íàðûí óëñûí II çºâëºë㺺í”- èéã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà. 2010 îíä áîëñîí àíõäóãààð çºâëºëãººíººð ãàðãàñàí çºâëºìæèéíõýý 90 õóâèéí áèåë¿¿ëæ àæèëëàñàí. Ýíý æèëèéí çºâëºë㺺íèé çºâëºìæèíä õºäºëìºð íèéãìèéí õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð îëîí ÷óõàë àñóóäëóóä òóñãàãäñàí. ªíãºðñºí îíû øèëäýã ãèø¿¿í áàéãóóëëàãóóä ñàëáàðûí õýëýëöýýðò òóñãàãäñàí îëîí çààëòûã õàìòûí ãýðýýíäýý òóñãàæ õýðýãæ¿¿ëñýí, ãèø¿¿ääýý õ¿ðñýí ¿ð ä¿íòýé îëîí ñàéí òóðøëàãûã áóñàä õîðîîääîî ñóäëóóëëàà.

-Ñîíãóóëüòíóóäûíàà ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõ òàëààð ýíý æèë ÿìàð àõèö äýâøèëä õ¿ðñýí áý?

Ìàø îëîí ñóðãàëòûã àð àðààñ íü çîõèîí áàéãóóëñàí. Çàëóó÷óóä ýìýãòýé÷¿¿äèéí õýñãèéí àõëàã÷ íàðò ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëëàà. Ìºí ¯íäñýí íýãæèéí ¯Ý-èéí õîðîîäûí õÿíàí øàëãàõ êîìèññûí äàðãà, ãèø¿¿äèéã ÷àäàâõèæóóëàõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëñàí. Øèíýýð ñîíãîãäñîí õîðîîäûí äàðãà íàðûã ñóðãàëòàíä õàìðóóëëàà. Ìºí ¯Ý-èéí ãèø¿¿ääýý ÷èãëýñýí ñóðãàëòûí ÷àìã¿é çîõèîí áàéãóóëæ 20 ãàðóé õîðîîíû 700 ãàðóé ãèø¿¿äèéã “Õºäºëìºðèéí õàðèëöàà-õóóëü ýðõ ç¿é”, ÕÀÁÝÀ, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ýðõ ç¿é áà ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé ¸ñ ç¿é” ñýäýâò íýã ºäðèéí ñóðãàëòóóäàä õàìðóóëæ õàìòûí ãýðýý õýëýëöýýð, õºäºëìºðèéí ãýðýý, öàëèí õºëñ áîäîõ àðãà÷ëàë, ñàëáàðûí õîëáîîíû áîäëîãî ÷èãëýëèéã áàãòààñàí îíîë äàäëàãà õîñîëñîí áàãö õºòºëáºðò ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëëàà. Îäîî ¯Ý-èéí õîðîîäûí äàðãà íàðò çîðèóëñàí ñàëáàðûí õýìæýýíä ìºðäºãäºæ áóé öàëèí õºëñ, íèéãìèéí áàòàëãààòàé õîëáîîòîé õóуëü ýðõ ç¿éí áîëîí ñàëáàðûí õîëáîîíä ìºðäºãäºæ áóé òîãòîîë, øèéäâýð¿¿äèéã ýìõýòãýí õî¸ð íîì áîëãîí ãàðãàõ áîëîí õºäºëìºð íèéãìèéí ò¿íøëýëèéí õ¿ðýýíä ¿íäñýí íýãæèéí ¯Ý-èéí á¿õ õîðîîäûíõîî õàìòûí ãýðýýíä øèíæèëãýý õèéõ àæèë ÿâàãäàæ áàéãàà ãýýä äóðäààä áàéâàë áàðàãäàõã¿é èõ àæëûã ìàíàé õîëáîîíû àæëûí àëáà, òýðã¿¿ëýã÷èä, ¯Ý-èéí õîðîîä àìæóóëëàà.

Øèíý Çàñãèéí  ãàçàð íèéãìèéí ñàëáàðûí õóâü÷ëàõ áîäëîãî áàðüæ áàéõ øèã áàéíà. ¯¿íèéã þó ãýæ ¿çýæ áàéíà âý?

¯¿íèéã áèä ýñýðã¿¿öýæ áàéãàà. Åðºíõèé ñàéä ×.Ñàéõàíáèëýã ýäèéí çàñãèéã á¿õýëä íü ëèáåðàë÷èëíà, ýäèéí çàñãèéí õÿìðàëààñ ãàðàõûí òóëä øîê ýì÷èëãýýí¿¿ä õèéíý, òºðèéí ºì÷èéí êîìïàíèóäûã õóâü÷èëíà, øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë öººí òîõèîëäîëä 34 õóâèéí õÿíàëòûí áàãöàà òºð ýçýìøèíý áóñäûã íü á¿ðýí õóâü÷èëíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûã, òýð äóíäàà óëñûí ýìíýëã¿¿äèéã õóâü÷èëíà ãýæ õýëñýí áàéíà. 
Ìàíàé
õîëáîî ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûã õóâü÷ëàëààñ õàìãààëàõ áîäëîãî áàðèìòàëäàã. Ýíý òàëààð áèä áóñàä óëñ îðíóóäûí æèøýý, òîîöîî ñóäàëãàà ¿íäýñëýëòýéãýýð àñóóäëûã õºíäºæ òàâèíà.

 

-Ñàëáàðûí õîëáîîíû ñàÿõíû õóðëààð ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò àæèëëàã÷äûí öàëèíã íýëýýä ñàéí íýìýãä¿¿ëýõ òàëààð ÿðèëöñàí áàéíàëýý. Ýíý òàëààðàà òîäðóóëíà óó?

Ñàëáàðûí õîëáîîíû òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð 2015 îíä ñàëáàðûí àæèëòíóóäûíõàà öàëèí õºëñèéã 60 äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿ëýõ øààðäëàãà áàéíà ãýæ ¿çñýí. Ýíý òàëààð ¯Ý-èéí ãèø¿¿äýýñ óäàà äàðàà èðñýí ñàíàë, øààðäëàãà, ãàðûí ¿ñýã èð¿¿ëæ áàéãàà. Ýäèéí çàñãèéí õ¿íäðýëòýé íºõöºëä à÷ààëàë ¿¿ð÷ áàéãàà õºäºëìºð õèéæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñò õºðºí㺠îðóóëàëò õèéõ øààðäëàãàòàé. Èðýõ æèëèéí óëñûí òºñºâò òóñãàãäñàí 500 îð÷èì ñàÿ òºãðºã ¿íýõýýð õàíãàëòã¿é. Ýíý àñóóäëûã øèíý Çàñãèéí ãàçàð òºñâèéí òîäîòãîëîîð øèéäýõ øààðäëàãàòàé. Áèä ýíý àñóóäëûã õýðýãæ¿¿ëýõèéí òºëºº òóóøòàé àæèëëàíà. Õýðýâ ýíý àñóóäëóóäàä ¿ð ä¿í ãàðàõã¿é òîõèîëäîëä òýìöýë õºäºëãººí ºðíºõ íü ãàðöààã¿é.

                                                                                                                

-Îäîî òàíàé ñàëáàðûí ºìíº íýí ò¿ð¿¿í øèéäýõ ÿìàð àñóóäàë áàéíà âý?

Òóëãàðààä áàéãàà àñóóäàë ÷àìã¿é îëîí áàéíà. Õàìãèéí îéðûí àñóóäàë ãýâýë Õºäºëìºð íèéãìèéí çºâøëèéí ãóðâàí òàëò õýëýëöýýðèéã ýõë¿¿ëýõ àñóóäàë. Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéã ºñºëòèéã ýì÷, ýìíýëãèéí àæèëòíóóä ìààíü ã¿éöýæ ÷àäàõã¿é áàéíà. À÷ààëàë èõòýé, ¿íýëýìæ áàãàòàé, äàðàìò èõòýé ÷ àæëàà õèéñýýð èðñýí. Òýãâýë îäîî àæëàà ñýòãýë àìàð õèéæ ÷àäàõã¿é áîëæ áàéíà. ªìíº íü öàëèíãààñ öàëèí, çýýëíýýñ çýýëèéí õîîðîíä àìüäàðäàã áàéñàí áîë îäîî çýýëýý ÷ òºëæ ÷àäàõã¿é, àìüäðàëàà ÷ çàëãóóëæ ÷àäàõã¿é áàéäàëä õ¿ð÷ áàéíà. Õèéñýí õºäºëìºðò òîõèðñîí öàëèí õºëñ óãààñàà ºã÷ ÷àäàõã¿é áàéñààð îëîí æèë ºíãºðººñºí ø¿¿ äýý. Îäîî òýñâýðëýõýä õýö¿¿ áîëæ èðëýý. Äýýð íü óëñûí 3 òàëò íýìýëò õýëýëöýýðèéí õýðýãæèëòèéí õ¿ðýýíä ÝÌß, ñàëáàðûí õîëáîîíû õîîðîíä áàéãóóëñàí õýëýëöýýðýýð ýíý îíû öàëèíãèéí õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðûã íºõºõ öàëèíãèéí íýìýãäëèéã Õàí-Óóë ýð¿¿ë ìýíäèéí íýãäýë, ×èíãýëòýé ýð¿¿ë ìýíäèéí íýãäýë á¿ðýí îëãîîã¿éí óëìààñ õàìòûí ìàðãààí ¿¿ñýõýä õ¿ðýýä áàéíà. Ò¿¿í÷ëýí çàðèì ýìíýëãèéí áàðèëãà áàéøèí ìóóäàæ, àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ áîëîìæã¿é áîëñîí ÷ àñóóäàë íü øèéäýãäýõã¿é öàã õóãàöàà ÿâñààð áàéíà. Òóõàéëáàë Ø¿ä ýð¿¿ í¿¿ðíèé ýìãýã ñóäëàëûí òºâèéí áàðèëãûã àêòàëñíààñ õîéø òóñ áàéãóóëãà õî¸ð æèë ò¿ðýýñèéí áàéðàíä, ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààã ñòàíäàðòûí áóñ íºõöºëä ÿâóóëæ áàéíà. Ýíý àñóóäëààð áèä õîòûí óäèðäëàãóóäàä àñóóäàë òàâèíà.

 

 

 
Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид айлчиллаа.
Дорноговь аймгийн ҮЭ-ийн холбооны албан айлчлалаар Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эрээн хотын Ардын их хурлын Байнгын хороо, ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчид салбарын ҮЭ-ийн холбоонд айлчилж, хамтран ажиллах санал солилцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны "Сургалт, судалгааны төв”-ийн танхимд АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхимийн багш, док.проф С.Наранчимэг багшаар ахлуулсан "Үйл /чанар/-ийн судалгааны 2 дахь шатны сургалт эхэллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ҮЭ-ийнхэн “Сургалт судалгааны төв”-тэй боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, дэргэдээ иж бүрэн тоноглогдсон, цахим системд холбогдсон орчин үеийн (бичил) “Сургалт, судалгааны төв” байгуулж, өнөөдөр нээлтээ хийлээ.  ...Дэлгэрэнгүй
"Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа.
Сайн байна уу. "Алтан чагнуур" шагналын журам,анкетыг орууллаа. Та бүхэн журмын дагуу материалаа бүрдүүлэн 3 сарын 10-ны дотор ирүүлээрэй. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.
Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурал өнөөдөр боллоо. Тус хурлаар 2019 оны "Алтан чагнуур"-ын төрлийг тогтлоо. Тогтоолын хавсралтыг орууллаа.  ...Дэлгэрэнгүй
МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ.
өрийн үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн байгууллагууд, төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудыг төлөөлж МУ-ын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, төрийн албан хаагчдыг нэгтгэсэн ҮЭ-ийн холбоодын нэгдсэн саналыг дэвшүүллээ. ...Дэлгэрэнгүй
Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо.
ЭМЯ-наас зохион байгуулж буй "Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн"-д МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар "Эрүүл мэндийн салбар дах хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн өнөөгийн байдал,ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо. ...Дэлгэрэнгүй
2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны Эмэгтэйчүүдийн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.
МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч, МУ-ын Ардын эмч Б.Үйлст МҮЭХ-ны дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүний төлөө" шагналаар шагнагдлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.