МЭМАҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн           

           2017 оны  01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн

01 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

                                                МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ҮЭ-ИЙН ХОЛБООНЫ                                                                                                                                                                                                2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

           

2017 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

                                    “Эрүүл мэндийн ажилтныг эрсдлээс хамгаалах ажлыг идэвхжүүлэх жил”

Д/д

Хийх ажил

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцсан ба хамтран ажиллах хүн

Шалгуур үзүүлэлт

Бодлогын зорилт-1:  Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, эрх ашгаа хамгаалах үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд дэмжин, гишүүдэд хүртээмжтэй, чадварлаг, хурдтай үйл ажиллагааг явуулах чадавхийг бүх түвшинд бүрдүүлж, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх

1.       

Салбарын холбооны 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, төсөв болон бусад шаардлагатай  материалыг гарын авлага болгон гаргаж, гүйцэтгэх зөвлөлийн хуралд тараах

 

1-р сард

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Тогтоол, хурлын тэмдэглэл, гарын авлага гарган хэвлүүлсэн байна.

2.      

“Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын 2017 онд хийх ажлын үлгэрчилсэн чиглэл” боловсруулан батлуулж, анхан шатны хороодод хүргүүлэх

1-р сард

Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Үлгэрчилсэн чиглэлийг батлуулж, хүргүүлсэн байна

3.      

Салбарын ҮЭ-ийн холбооны  гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлын тов тогтожзохион байгуулах

2-р сард

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Тэргүүлэгчид

Хурлаас гарсан шийдвэр, үйл ажиллагааны тайлан

4.      

Салбарын ҮЭ-ийн холбооны бага хурлын товыг тогтож, бэлтгэл ажлыг ханган хуралдуулах

Эхний хагас жилд

Гүйцэтгэх зөвлөл             Ажлын алба

Бага хурлын шийдвэр гарсан байна.

5.      

ҮЭ-ийн хороодод үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгч гарын авлагаар тогтмол хангаж ажиллах

Жилийн турш

Б.Мягмар       Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Тараасан гарын авлагын тоо

6.      

Дотоод ажлын болон бусад холбогдох мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж МҮЭ-ийн холбоонд заасан хугацаанд нь тогтмол хүргүүлэх

Жилийн турш

Ч.Нарантуяа Л.Батчимэг

Хүргүүлсэн мэдээ тайлангийн тоо

7.      

МҮЭХ-ны оны шилдгүүд болон бусад шагналуудад  байгууллага, хамт олон, сонгуультан, гишүүд, дэмжигчдийг судалж, тухай бүр тодорхойлж байх

12-р сард

Тэргүүлэгчид Ажлын алба

Оны шилдгүүдийг шалгаруулсан дүн.

8.      

Гишүүдээс хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч цаг тухайд нь түргэн шуурхай шийдвэрлэж, ажлын 3 хоногт хариу өгч байх

 

Жилийн турш

Ажлын алба

Холбоонд ирсэн өргөдөл гомдлын тоо, шийдвэрлэсэн тогтоол, шийдвэрүүд

9.      

Аймгуудын ҮЭ-ийн холбоо болон ЭМБ-уудын ҮЭ-ийн хорооны ажил байдалтай танилцах, эмч ажилтнуудтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

 

Жилдээ

Ажлын алба Тэргүүлэгчид

Ажил байдалтай танилцаж уулзалт, сургалт зохион байгуулсан байна

10.     

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “Алтан чагнуур” шилдэг эмч нарыг шалгаруулах ёслолын ажиллагааг ЭМЯ, бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, 2017 онд шалгаруулах төрлийг урьдчилан тогтож, анхан шатны ҮЭ-ийн хороодод хүргүүлэх

 

3-р сарын 30

Ажлын алба Тэргүүлэгчид ҮЭХ-дын дарга нар

Арга хэмжээний хөтөлбөртайлан

11.      

Монгол улсад ҮЭ-ийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 100 жил, Үндэсний төв байгуулагдсаны 90 жилийн ойн хүрээнд МҮЭХ-ын холбооноос өгсөн чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаанд салбарын ҮЭ-ийн холбоо нэгдсэн зохион байгуулалттай идэвхтэй оролцох, (“Ажилчин сувилал” байгуулах хандивын аянд оролцох, салбарын холбооны сүлд дуу болох “Хүнлэг тэмцлийн дуу”-ны клип гаргах)

 

1-р сард

Б.Мягмар       Ч.Нарантуяа Ажлын алба ҮЭХ-ын дарга нар

Төлөвлөгөө, тайлан

12.     

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх үүднээс Польш, Турк зэрэг улсын холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах үндэс суурийг тавих

 

Жилдээ

Б.Мягмар Ажлын алба

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна.

13.     

ҮЭ-ийн гишүүдийг дэмжих, урамшуулах, нийгмийн идэвхийг сайжруулах зорилгоор ОХУ-ын Буриад Улсын эрүүл мэндийн ҮЭ-ийн холбоотой туршлага солилцох ажлыг үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодтой хамтран зохион байгуулах

Жилдээ

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ҮЭХ-ны дарга нар

Аяллын маршрут тайлан, сургалтын  мэдээ

14.     

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны урлагийн их наадам зохион байгуулж дараагийн шатанд орох бэлтгэл ажлыг хангуулах

2-р улиралд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Тэргүүлэгчид Ажлын алба

Удирдамж, оролцсон багийн тоо, байр эзэлсэн дүн

15.     

Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны нэрэмжит “Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах” тэмцээн зохион байгуулах

 

2-р улиралд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Тэргүүлэгчид Ажлын алба

Удирдамж, оролцсон багийн тоо, байр эзэлсэн дүн

16.    

МЭМАҮЭ-ийн холбооны жилийн турш явуулж буй үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах, гишүүнчлэлийн эгнээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах

Жилийн турш

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Зарцуулсан хөрөнгө, сурталчилсан ажлуудын мэдээ

17.     

МҮЭХ-ны төв хэвлэл “Хөдөлмөр” сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр явуулж буй үйл ажиллагаагаа тогтмол сурталчилж, захиалгат нийтлэл, нүүр хэвлүүлж байх

 

Жилийн турш

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Нийтлүүлсэн мэдээ, материалын тоо

 

Бодлогын зорилт-2:  Хүний нөөцийн менежментийн шинэ хандлага, арга барилыг нэвтрүүлэх замаар чадварлаг, ёс зүйн төлөвшилтэй, салбарын ажиллагсдын эрх ашгийн төлөө тэмцэж чадах мэргэшсэн боловсон хүчинтэй байж, тэдгээрийг идэвхжүүлж, тогтвортой ажиллуулах

18.     

Сүрьеэгийн эмч, мэргэжилтнүүдийг хамруулсан ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХ-ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ сэдэвт улсын зөвлөлгөөн зохион байгуулж, шийдвэр гаргагч нарт санал, шаардлага хүргүүлэх

2-р сард

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба Аймгийн ҮЭХ

Оролцогчдын тоо, гарсан баримт бичиг, зарцуулсан хөрөнгө

19.    

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний ажилтны “Улсын IV зөвлөлгөөн”-ийг зохион байгуулах

4-р сард

Ажлын алба Аймгийн ҮЭХ, анхан шатны ҮЭ-ийн хороод

Оролцогчдын тоо, гарсан баримт бичиг, зарцуулсан хөрөнгө

20.    

Эрүүл мэндийн салбарын ҮЭ-ийн идэвхтэн сонгуультан, гишүүдийн дунд “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний эрсдлийн даатгалын тухай” хуулийн төслөөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нэгдсэн саналыг ЭМЯ-нд хүргүүлэх

 

Жилдээ

Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Нэгдсэн саналыг албан тоотоор хүргүүлсэн байна.

21.     

400-аас дээш гишүүдтэй ҮЭ-ийн хороодыг орон тооны дарга, нарийн бичгийн даргатай болгох ажлыг эрчимжүүлэх бодлого баримталж ажиллах зорилгоор орон тооны ажилтныг дадлагажуулах

 

Жилийн турш

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ҮЭХ-дын дарга нар

Орон тооны ҮЭ-ийн хорооны дарга, НБД-тай хороодын тоо

22.    

Салбарын ҮЭ-ийн холбооноос ҮЭ-ийн хороодын харилцаа холбоог шуурхай болгох бодлогын хүрээнд 21 аймаг, УБ хотын  хэмжээнд алсын зайн “ТЕЛЕМЕДИЦИН” уулзалтыг үе шаттай зохион байгуулах

 

2-3 улирал

Б.Мягмар ажлын алба ҮЭХ-дын дарга нар      

Оролцсон ҮЭ-ийн хороодын тоо, мэдээ

23.    

Шинээр сонгогдсон ҮЭ-ийн хороодын дарга нарыг анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор “ҮЭ-ИЙН МЭДЛЭГИЙН ҮНДЭС” сэдэвт 2 өдрийн чадавхжуулах сургалтанд хамруулах

1-р сарын 26, 27-нд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа

Сургалтанд оролцогчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгө

24.    

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг шинэлэг хэлбэрээр сонирхолтой лекцүүд оруулан зохион байгуулах

Сүүлийн хагас жилд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа

Сургалтын тайлан мэдээ

25.    

ҮЭ-ийн хороодын дарга нарын улсын III зөвлөлгөөн зохион байгуулах

2-3-р улирал

Ажлын алба Аймгийн ҮЭ-ийн холбоод

Хөтөлбөр, оролцогчдын тоо, зарцуулсан

26.   

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн семинар сургалт зохион байгуулах

Эхний хагас жилд

Ажлын алба

Сургалтын тайлан мэдээ хүрсэн үр дүн

27.    

Шилдэг гишүүн байгууллагаар шалгарсан Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн ҮЭ-ийн хороо, “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК-ийн ҮЭ-ийн хороо, Эмгэг судлалын үндэсний төвийн ҮЭ-ийн хороодын ажлын арга барилаас суралцах, туршлага солилцох уулзалт семинарыг онцлог хэлбэрээр зохион байгуулах

2-3-р улирал

Ажлын алба С.Туяа Ч.Ганцэцэг Г.Энхжаргал

Семинар зохион байгуулсан байна.

28.    

ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаг үеийн асуудлаар сургалт, уулзалт, семинарыг тухай бүр зохион байгуулах

Улирал бүр

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа

Тайлан мэдээ, дүн

29.   

Орон нутгийн ҮЭ-ийн хороодын дарга нарыг чадавхжуулах зорилгоор тэдний эрэлт хэрэгцээнд тохирсон сургалтыг хамтран зохион байгуулах

Сүүлийн хагас жилд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Сургалтын тайлан мэдээ хүрсэн үр дүн

30.    

Орон нутаг дахь ҮЭ-ийн хороодын ажлын арга туршлагыг судлах, идэвхтэн сонгуультнуудтай уулзалт хийх, эмчийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх талаар хамтран ажиллах

3-4 улирал

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Орон нутгийн ҮЭХ-д

Оролцсон хүний тоо, гарсан үр дүн

31.     

Салбарын ҮЭ-ийн холбооны Залуучуудын хорооны ээлжит хурлыг зохион байгуулж, удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд оруулах асуудлаар санал солилцох

1-р улирал

Залуучуудын хороо, хэсгүүд

Хурлын ирц, хурлаас гарсан шийдвэр, үр дүн

32.    

Солонгосын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоотой байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу  Солонгосын  эрүүл мэндийн салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөгчдийг монголд хүлээн авах хөтөлбөр, төсөв гаргаж, ажлын айлчлалыг зохион байгуулах

 

2-р улиралд

Б.Мягмар Ажлын алба

Төлөөлөгчдийг хүлээн авсан байх ба 2017 оны айлчлалын тов тогтсон байна.

33.    

Салбарын ҮЭ-ийн хорооны эмэгтэйчүүдийн хорооны ээлжит хурлыг зохион байгуулж, удирдах зөвлөлийг шинэчилж, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан сонгуультнуудын дунд бүтээлч ажил зохион байгуулах

1-3-р улиралд

Эмэгтэйчүүдийн хороо, хэсгүүд

Хурлын шийдвэр, оролцогчдын тоо, үр дүн

34.    

Эрүүл мэндийн ажилтны өдөр болон МҮЭ-ийн өдрүүдийг тэмдэглэх хүрээнд тодорхой ажлууд зохион байгуулж, хийж буй ажлаа сурталчлах

8, 9-р сард

Тэргүүлэгчид Ажлын алба

Зохион байгуулсан ажлууд, хөтөлбөр

35.    

Мэргэжил үйлдвэрлэлийн 2016 оны “Тэргүүний гишүүн байгууллага”-аар шалгарсан ажлын арга барилаа танилцуулж, туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Эхний хагас жилд

Б.Мягмар  аймаг, салбарын ҮЭ-ийн холбоод

Хамтран зохион байгуулсан ажлууд

36.   

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын захиалгаар гишүүд, сонгуультнуудад хууль эрх зүйн багц цаг олгох нэг өдрийн анхан болон давтан сургалтуудыг салбарын холбооноос болон ҮЭ-ийн хороодтой хамтран зохион байгуулах

Сар бүр

Б.Мягмар       Ч.Нарантуяа          ҮЭХ-ын дарга нар

Сургалтын тоо, тайлан

37.    

ҮЭ-ийн идэвхтэн сонгуультан, гишүүдэд МҮЭ-ийн холбооны сургалт арга зүйн төвтэй хамтран болон бие даан зайлшгүй дэмжлэг шаардлагатай байгаа ҮЭ-ийн хороодын сургалтын зардлыг салбарын холбооноос хариуцан зохион байгуулах

Жилдээ

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ҮЭ-ийн хороодын дарга нар

Сургалтын тайлан

 

Бодлогын зорилт-3: Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх замаар салбарын ажилтнуудын нийгэм, эдийн засгийн баталгааг хангах, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхийн төлөө тэмцэх,

38.    

Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт 2017-2018 оны хамтын хэлэлцээрийг шинээр байгуулж хэвлэн гишүүн байгууллага болон орон нутагт хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах

1-р улиралд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ЭМЯ, МХХЭМБНХ

Хамтын хэлэлцээрийг шинээр байгуулсан байна.

39.   

Салбарын ҮЭ-ийн холбооноос эмхэтгэн боловсруулан гаргаж байсан “Эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж буй хөдөлмөр, цалин хөлсний холбогдолтой хууль, тогтоомжийн эмхэтгэл”, “МЭМАҮЭ-ийн холбоонд мөрдөгдөж буй дүрэм журмын эмхэтгэл” номыг ажлын шаардлагаар шинэчлэн гаргаж, хэвлүүлэх

1-р улирал

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Ном хэвлэгдэн гарч идэвхтэн сонгуультнуудад хүрсэн байна

40.    

2017 онд салбарын ажилтнуудын цалинг 10 хувиар нэмэгдүүлэх саналыг хамтын хэлэлцээрийн төсөлд тусгаж хүргүүлэх ба улсын хэмжээнд нэн дутагдалтай байгаа сүрьеэгийн эмч, мэргэжилтнүүдийн цалинг нэмэгдүүлэх саналыг ЭМЯ-нд хүргүүлж, шаардлагатай тохиолдолд хамтын тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлэх

1-р улиралд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Тэргүүлэгчид ҮЭХ-ын дарга нар

Хүргүүлсэн санал салбарын хамтын хэлэлцээрт туссан байх ба хүрсэн үр дүн

41.     

2017 оны төсвийн тодотгол, 2018 оны төсвийн төсөлд эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн санал хүргүүлж, шаардлагатай тохиолдолд тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлэх бэлтгэл хангаж ажиллах

2-4-р улирал

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Тэргүүлэгчид ҮЭХ-ын дарга нар

Явуулсан санал, үр дүн

42.    

Ажиллагсдын үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшил, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, унаа хоолны зардал болон бусад нөхөн олговрын хэмжээг хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээгээр зохицуулж, хүрсэн түвшнээс бууруулахгүй ажиллах, шаардлагатай бол хамтын маргаан тэмцэл өрнүүлэх, салбарын холбооноос туслалцаа арга зүйн дэмжлэг авах

 

 

Жилийн турш

Тэргүүлэгчид ҮЭХ-дын дарга нар

ЭМБ-уудын хамтын гэрээнд туссан байна.

43.    

Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын цалингийн тогтолцоог шинэчлэх үүрэг бүхий эрүүл мэндийн салбарын цалингийн ангилал, зэрэглэлийг  шинэчлэх ажлыг ЭМЯ, ХНХЯ-тай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж шийдвэрлэх

 

Жилдээ

Ажлын алба ЭМЯ, НХХЯ

Ажлын хэсгийн санал Засгийн газрын хуралдаанд хүргэсэн байна.

44.    

Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд “Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх тухай” эрүүл мэндийн сайдын  тушаал гаргуулах

1-р улиралд

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ЭМЯ

Тушаал гарсан байна.

45.    

Ажил мэргэжил хавсран, хослон, орлон ажилласны нэмэгдлийг хавсран, хослон, орлон ажилласан тохиолдолд тухайн албан тушаалын цалингийн 40-өөс доошгүй хувиар бодож олгож буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллах

 

Жилдээ

Тэргүүлэгчид ҮЭХ-ны дарга нар

хамтын гэрээнд тусгасан байна.

46.   

Салбарын хамтын хэлэлцээрийг Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх, ажиллагсдын хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудлаар НЭМГ-ын удирдлагатай уулзалт хийж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах

 

Жилдээ

Б.Мягмар                Ч.Нарантуяа ҮЭХ-ны дарга нар

Уулзалтын үр дүн, санамж бичиг

Бодлогын зорилт-4: Эрүүл, аюулгүй ажлын байраар хангагдах, хууль эрх зүйн зохих хамгаалалт эдлэх боломжийг бүрдүүлэх зэргээр салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх

47.    

Хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар  ЭМЯ-тай хамтарсан удирдамж гарган хяналт шалгалтыг төв, орон нутгийн зарим эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийх

Жилдээ

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ЭМЯ

Шалгалтын тайлан мэдээ, шийдвэр

48.    

 

Салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн норм, нормативыг мэргэжлийн хүмүүсийн оролцоотой боловсруулж, батлуулах асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж, эмч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудалд чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулах

 

 

Жилдээ

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба

Ажлын үр дүн

49.   

Хэмжилт судалгаа хийлгэн хэвийн бус нөхцөлд орохоор дүгнэгдсэн ажил мэргэжлүүдийг  “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт”-д  оруулах асуудлыг   хүргүүлж шийдвэрлүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 

Эхний хагас жилд

Ажлын алба ЭМЯ, НХХЯ, ХАБЭМТ

НХХЯ-ны 2004 оны 77 тоот тушаалд нэмэлт өөрчлөлт орсон байна.

50.    

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөр сүрьеэгийн клиник, 9 дүүргийн сүрьеэгийн кабинетуудын агаарын урсгалд хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийлгэх

1-р улирал

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа ҮЭХ-ын дарга нар

Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт

51.     

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хамтын гэрээ байгуулсан байдалд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах, хамтын гэрээ байгуулахтай холбоотой асуудлаар зөвлөн туслах

 

Жилдээ

Б.Мягмар Ч.Нарантуяа Ажлын алба МҮЭХ-ны хуульч нар

Хороодын хамтын гэрээний биелэлт

52.    

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг ажилтанд хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй хангах болон ажлын цагийг богиносгох асуудлыг хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээгээр зохицуулах тухай ҮЭ-ийн хороодод чиглэл өгөх

 

1-р улиралд

Ч.Нарантуяа Ажлын алба

ҮЭ-ийн хороодууд хамтын гэрээндээ тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

53.    

2017 онд ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтныг бөөнөөр орон тооны цомхотголд оруулахгүй байх, байгууллагын эдийн засгийн хувьд тогтвортой, бүтээмжтэй ажиллахад харилцан дэмжлэг үзүүлж, хамтран хяналт тавьж ажиллах

 

Жилийн турш

Ажлын алба ҮЭХ-дын дарга нар

Ирсэн өргөдөл гомдлын дагуу шийдвэрлэн дүн мэдээ

54.    

Салбарын ҮЭ-ийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах талаар бодлого шийдвэр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор салбарын холбооны www.metuf.mn вэб сайтыг шинэчлэж, мэдээллийг тогтмолжуулах

1-р улирал

Б.Мягмар Л.Батчимэг

Вэб хуудасны шинэчилсэн загвар, шинэ мэдээллийн тоо

Бодлогын зорилт-5: МЭМАҮЭ-ийн холбооны урт хугацааны зорилго, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдаж буй санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, хөрөнгөө арвижуулах, орлого нэмэгдүүлэх замаар санхүүгийн хүчин чадлаа бэхжүүлэх, гишүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлэх, холбоо, хороодод тогтвортой өсөлттэй санхүүгийн чадавхийг бий болгох

55.    

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын санхүүгийн тайланг дансны хуулгын хамт улирал тутам авч хянаж