Тайлант он Жилийн үндсэн зорилго Төлөвлөгөөт ажил Гүйцэтгэл Хувь
2017 Эрүүл мэндийн ажилтныг эрсдлээс хамгаалах ажлыг идэвхжүүлэх жил 58 54 93.1
2018 Эрүүл мэндийн салбарын ажилmнуудын хөдөлмөрийг шударгаар үнэлүүлж, тогтолцоог шинэчлэх жил 60 56 93.3
2019 Шударга үнэлэмж, орлогын тэгш хуваарилалтын төлөө 60 56 94.0
2020 Бүтээн байгуулалт-Ажлын байрны дарамтын эсрэг хамтдаа 30 28 93.3
Нийт өссөн дүнгээр 208 194 93.4