Эрх, үүрэг

Гишүүнчлэл

ЭРХ | ҮҮРЭГ

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн дор дурдсан эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

Responsive Layout

Сонгох, сонгогдох

Үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөн удирдах байгууллагад сонгох, сонгогдох

Retina Graphics

Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл

Хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хууль зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөллүүлэх

Powerful Performance

Үнийн хөнгөлөлт

Үйлдвэрчний эвлэлийн сургалт, соёл, амралт, сувилал, үйлчилгээний байгууллагаар хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх

Responsive Layout

Хөдөлмөр, нийгмийн баталгаа

Хөдөлмөр, нийгмийн баталгаагаа хангуулахаар үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас зохих тусламж, дэмжлэг авах

Retina Graphics

Ажлын байр

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, тэдгээрийн холбоо, харьяа газруудад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах

Powerful Performance

Дэмжлэг

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны бүх шатны байгууллагад сонгогдох эрхээ эдлэхдээ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас дэмжлэг авах

Responsive Layout

Гэрээ, хэлэлцээрийн үр шим

Үйлдвэрчний эвлэлээс ажил олгогчтой байгуулсан хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн үр шимийг давуу эрхтэйгээр хүртэх

Retina Graphics

Идэвхитэй оролцоо

Үйлдвэрчний эвлэлийн дүрмийг сахин биелүүлж, үйлдвэрчний эвлэлийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэн, үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцох

Powerful Performance

Шударга хөдөлмөр

Хууль ёсыг дээдлэн сахиж, үнэнч, шударга, бүтээлчээр хөдөлмөрлөх

Responsive Layout

Эв нэгдэл

Үйлдвэрчний эвлэлийн эв нэгдлийг сахиж, түүнээс зохион байгуулж байгаа хамтын үйл ажиллагаа, тэмцэлд оролцох, нэгдэх

Retina Graphics

Татвар

Гишүүний татварыг тогтоосон журмаар төлөх

Powerful Performance

Боловсрол

Өөрийн мэдлэг боловсрол, мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх