МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРИЙН ТОГТООЛ

2012 оны 5 дугаар сарын 2-ний  өдөр                               Дугаар 150                                       Улаанбаатар хот 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ, МӨНГӨН УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 
Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.4, 28.9, 31.3, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 30.5-д заасныг үндэслэн
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
  1. Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
  2. Нэмэгдэл, мөнгөн урамшлыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн олгож, шаардагдах хөрөнгийг 2013 оноос эхлэн жил бүр улсын төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Эрүүл мэндийн сайд Н.Хүрэлбаатар, Сангийн сайд Д.Хаянхярваа нарт үүрэг болгосугай.
  3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн албан хаагчийн цалингийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1998 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын “Эрүүл мэнд” гэсэн хэсгийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

Ìîíãîë Óëñûí Ерөнхий сайд                                   С.БАТБОЛД

                  Эрүүл мэндийн сайд                                   Н.ХҮРЭЛБААТАР

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны

150 дугаар тогтоолын хавсралт 


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНД НЭМЭГДЭЛ, МӨНГӨН УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг нь харгалзан мөнгөн урамшил болон нэмэгдэл олгохтой холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. 
1.2. Нэмэгдэл болон мөнгөн урамшлыг төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтанд олгоно. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага энэхүү журмын дагуу нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгож болно. 
1.3. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтанд олгох нэмэгдэл, мөнгөн урамшилд шаардагдах хөрөнгийг тухайн байгууллага жил бүр төсөвтөө тусган батлуулж байна. 
1.4. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан "Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт"-д орсон ажил, албан тушаалыг хашиж байгаа эрүүл мэндийн ажилтан, эх барих-эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригч, хүүхэд, нярайн эмч болон сувилагчид тухайн ажил, албан тушаалыг хаших хугацаанд нь үндсэн цалингийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний нэмэгдлийг сар бүр олгоно. 
1.5. Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшлыг эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг харгалзан үндсэн цалингийн 10-15 хувиар сар бүр тооцож, улирал тутам олгоно. 

 

Хоёр. Мөнгөн урамшил олгоход баримтлах шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээ, аргачлал 

2.1. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн ажилтанд мөнгөн урамшил олгохдоо энэхүү журмын 2.2-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг баримтлан ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг дүгнэж, тухайн жилийн төсөвт уг урамшилд зориулан батлагдсан хөрөнгийн дүнд багтаан энэхүү журмын 2.8, 2.10-т заасан шийдвэрийг үндэслэн олгоно. 

2.2. Мөнгөн урамшил олгоход дараахь шалгуур үзүүлэлтийг баримтлана:

Албан тушаал
Үр дүнгийн үндсэн шалгуур
Үндсэн шалгуурыг тодорхойлох тусгай үзүүлэлт
А.  Эрүүл мэндийн ажилтанд тавигдах нийтлэг шалгуур үзүүлэлт
Эрүүл мэндийн ажилтан
Үйлчилгээний чанар
А. Хүлээлгэж чирэгдүүлэлгүй үйлчилгээ үзүүлсэн
    байдал
Б. Ёс зүй, харьцааны байдал
В. Үйлчлүүлэгч, хамт олны сэтгэл ханамжийн
    байдал
Ажлын ачаалал, хариуцлага
 
А. Ажлын цаг ашиглалт
Б. Ажлын ачаалал
В. Хариуцсан өмч хөрөнгийн ашиглалт
Г. Албан хэргийн бүртгэл, хөтлөлт, тайланг 
    хугацаанд нь гаргасан байдал
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд оруулсан хувь нэмэр
 
А. Эмчилгээ үйлчилгээнд шинэ бүтээл, оновчтой
    санааг нэвтрүүлэн, эдийн засгийн үр өгөөжийг  
    тооцсон байдал
Б. Үргүй зардлыг багасгах талаар тодорхой санал
     санаачилга гарган ажилласан байдал
В.  Ажлын идэвх, олон нийтийн арга хэмжээнд
     оролцсон байдал
Б.Тусгай шалгуур үзүүлэлт
Эмнэлгийн мэргэжилтэн
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар
А. Эмчилгээ, үйлчилгээний стандартыг мөрдөж
     байгаа байдал
Б. Халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж байгаа
    байдал
В. Эмчилгээ, үйлчилгээний талаар гаргасан гомдол
Г. Үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгсөн байдал
Д. Үр дүнгийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод
    заасан ажлын гүйцэтгэл, чанар
Эрүүл мэндийн бусад ажилтан
Хариуцсан ажлын чанар
А. Стандарт мөрдөж байгаа байдал
Б. Үр дүнгийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтод
    заасан ажлын гүйцэтгэл, чанар
В. Удирдлагын зүгээс өгсөн үүрэг даалгаврын
     биелэлт
 2.3. Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод тусгасан үйл ажиллагааны үр дүн, гүйцэтгэлийг дүгнэх журам, энэхүү журмын 2.2-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг эрүүл мэнд болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална. 
2.4. Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг "А", "В" гэж үнэлж, улирал бүр дүгнэнэ. 
2.5. Ажлын үр дүнгийн үнэлгээнээс хамааран дараахь хувь хэмжээгээр сар бүр мөнгөн урамшлыг тооцно: 
 Бүх шалгуурын   биелэлтийн хувь
Ажлын үр дүнгийн үнэлгээ
Албан тушаалын үндсэн цалингаас урамшил тооцох хувь (сард)
90-100
А
11-15 хувь
71-89
B
10 хувь хүртэл
2.6. Ажлын үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 71-ээс доош хувьтай байгаа тохиолдолд тухайн албан хаагчид улирлын урамшил олгохгүй. 
2.7. Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг тухайн ажилтны ажиллаж байгаа тасаг, нэгжийн дарга үнэлж, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргана.
2.8. Эрүүл мэндийн байгууллагын тасаг, нэгжийн хамт олны хурлаас гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн эрүүл мэндийн ажилтанд мөнгөн урамшил олгох шийдвэрийг байгууллагын дарга гаргана. 
2.9. Мөнгөн урамшлыг тухайн улирлын дараа сарын 15-ны дотор олгоно. 
2.10. Эрүүл мэндийн байгууллагын даргын ажлын үр дүнг аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар болон тухайн албан тушаалтныг томилсон эрх бүхий албан тушаалтан дүгнэж, шийдвэр гаргана. 
 
ҮЭ-үүд маргааш жагсана
МҮЭ-ийн холбооноос сүүлийн сарын хугацаанд хөдөө орон нутаг болон нийслэлийн иргэд хөдөлмөрчдөөс санал аваад байна. Валютын ханшны өсөлтөөс үүдсэн өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт нь нийт иргэдийн орлого амьжиргааны түвшинг хангахгүй болсон бодит хүндрэл бий боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
“Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын нийгмийн асуудал” сэдэвт улсын зөвлөгөөн явагдлаа
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Эрүүл мэндийн яамтай 2013 онд байгуулсан хамтын хэлэлцээрийн хүрээнд  эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааны  асуудлаар эрүүл мэндийн байгууллага, хамт олон болон салбарын түвшинд хэлэлцүүлэг явуулж, гарсан санал хүсэлтийг  ...Дэлгэрэнгүй
ЭМЯ, МЭМАҮЭ холбооныхон Өмнөговь аймагт томилолтоор ажиллав
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хамтын гэрээ, хэлэлцээр болон ил тод байдлыг илтгэх үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтэд хяналт хийж ...Дэлгэрэнгүй
Гадаад аялал амжилттай боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ҮЭ-ийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг тойрон аяллыг үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын санал хүсэлтийг харгалзан энэ жилийнхийг ОХУ-ын Улаан-Үүд хотод зохион байгууллаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Монгол, Солонгосын ЭМАҮЭ-ийн холбооны хамтын ажиллагааны хүрээнд солонгосын төлөөлөгчид монголд айлчиллаа
Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн  холбоо болон Солонгосын Эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоотой 2012 онд  хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу  МЭМАҮЭ-ийн холбооны урилгаар энэ оны 8-р сарын 19-23-ны өдрийг хүртэл ...Дэлгэрэнгүй
ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт ажлын чиглэл өгөв
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн анхдугаар хурал болсонтой холбогдуулан тус холбооны гишүүн байгууллагуудын хороодын дарга нарт ажлын чиглэл, цаг үеийн мэдээлэл өгөх хурлыг энэ оны 6 сарын 27-ны 14.00 цагт МҮЭХ-ны хурлын танхимд боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
ҮЭ-ийн гишүүдэд зориулсан амралтын өрөөний засварын ажлыг хүлээж авав
МЭМАҮЭ-ийн холбоо гишүүддээ зориулан Сонгино амралт, сувиллын газрын 249 тоот өрөөг 2011 онд иж бүрэн засаж, тохижуулан, тус газрын Захиргаатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан гишүүдээ хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлж байгаа билээ. Энэ санаачлагын тус холбооны гишүүн ...Дэлгэрэнгүй
Шинэ бүрэлдэхүүнтэй салбарын ҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн анхны хурал боллоо
МЭМАҮЭХ-ны IX бага хурлын дараа болсон гүйцэтгэх зөвлөлийн анхдугаар хурлаас сонгогдсон шинэ бүрэлдэхүүнтэй тэргүүлэгчдийн анхны хурлаар  цаг үеийн болон 7, 8 дугаар саруудад болох үйл явдалтай холбоотой 15 асуудлыг хэлэлцлээ. ...Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн харилцааны мэдлэг сорих тэмцээн боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос ”Хөдөлмөрлөх эрхийн мэдлэг сорих тэмцээн”-ийг  2013 оны 06 дугар сарын 21-ний өдөр МҮЭХ-ны хурлын танхимд  гишүүн байгууллага буюу анхан шатны хороодын I-р шатнаас  шалгаран ирсэн гишүүдийнхээ дунд II-р шатны ...Дэлгэрэнгүй
“Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо ажлын төлөвлөгөөний дагуу үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодод “Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй” анхан шатны болон ахисан түвшний, “Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” ...Дэлгэрэнгүй

Санал асуулга

ҮЭ-ийн байгууллагын нэн тэргүүнд хийх ажил юу вэ?
 

Санал хүсэлт илгээх

Таны нэр:
И-мэйл:
Гарчиг:
Зурвас:

Сайтын хандалт

mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01
mod_gaus_counter_01Өнөөдөр167
mod_gaus_counter_01Өчигдөр474
mod_gaus_counter_01Энэ 7 хоногт641
mod_gaus_counter_01Өнгөрсөн 7 хоногт3316
mod_gaus_counter_01Энэ сар1075
mod_gaus_counter_01Өнгөрсөн сар12366
mod_gaus_counter_01Нийт хандалт149084
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Hosted by Cloud Host