САЙДЫН ТУШААЛ
2009 оны 6 дүгээр сарын 12                                 Дугаар 180                                                 Улаанбаатар хот
 
 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жин)

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 21.4, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7.4 дахь зүйлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

 1. "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жин”-г нэгдүгээр хавсралтаар, "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний төлбөрийн арга, зардлын хэмжээг тооцох журам'-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
 2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 08 сарын 24-ний 279 тоот “Журам батлах тухай” тушаалын 1-р хавсралтыг хүчингүй болгосугай.
 3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Хүрэлбаатарт даалгасугай.

 

САЙД                                              С.ЛАМБАА

Улсын бүртгэлд 2009 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3043 дугаарт бүртгэсэн

 

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны
180 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС САНХҮҮЖИХ ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ ЖУРАМ
 
Нэг. Ерөнхий зүйл
 1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж   үйлчилгээний төлбөрийн арга нь оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин, энэхүү журамд заасан зардлын хэмжээг тооцох аргачлалаас тус тус бүрдэнэ.
 2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тодорхойлохдоо тусламж үйлчилгээний  эрэлтэд тулгуурлан тооцно.
 3. Даатгалын сангаас санхүүжүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг дараах тусламж үйлчилгээний төрлөөр тогтооно. Үүнд:
  • хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ,
  • өдрөөр эмчлэх тусламж үйлчилгээ,
  • амбулаторийн үйлчилгээ,
  • оношлогоо шинжилгээ,
  • уламжлалт эмчилгээ,
  • нөхөн сэргээх үйлчилгээ,
  • хөнгөвчлөх үйлчилгээ,
 4. Даатгалаас санхүүжүүлэх хэвтүүлэн эмчлэх, өдрөөр эмчлэх, амбулаторийн үйлчилгээ, оношлогоо шинжилгээ, уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээнд үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж шаардагдах лавлагаа тусламжийн хоёр, гуравдахь шатлалын үйлчилгээ хамаарна.
 5. Хэвтүүлэн эмчлэх,  амбулаторийн  үйлчилгээ, оношлогоошинжилгээ, уламжлалт  эмчилгээний     зардлыг   төрийн     өмчийн     эрүүл     мэндийн байгууллагууд болон сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн өмчийн аль ч хэлбэрийн эмнэлгийн байгууллагуудад олгож болно.
 6. Өдрөөр   эмчлэх  тусламж   үйлчилгээг   лавлагаа   тусламжийн   хоёрдахь шатлалын үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үзүүлнэ.
 7. Сум дундын эмнэлэгт үзүүлж буй лавлагаа тусламжийн хоёр дахь шатлалын хэвтүүлэн  эмчлэх  үйлчилгээг эрүүл  мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлнэ.
 8. Удаан хугацааны нөхөн сэргээх  үйлчилгээнд   архаг   өвчтэй,   хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх сэргээн засах чиглэлийн эмчилгээ үйлчилгээг хамруулна.

Хоёр. Төлбөрийн хэмжээг тооцох аргачлал

 1.  Нийт зардлын хэмжээг тухайн эмнэлэгт хийгдэх тусламж үйлчилгээний төрөл бүрийн зардлын нийлбэрээр тодорхойлно.
 2. Тусламж үйлчилгээний  төрөл  бүрийн  зардлыг дараах  томъёог ашиглан тооцно.
  Зардалтүт = ∑ni=1 (Xзх * Өж i * Дтi)
  • Хзх = хувьсах зардлын хэмжээ
  • Өж= өртгийн жин
  • Дт= даатгуулагчийн тоо
  • n, i = оношийн хамааралтай бүлгийн дугаар
  • түт = тусламж үйлчилгээний төрөл
 3. ИЭМД-ын хуулийн 12.1-д заасны дагуу хувьсах зардлын хэмжээг тогтоохдоо сүүлийн 3 жилийн өвчлөлийн статистик үзүүлэлт, тусламж үйлчилгээний эрэлт   хэрэгцээ,   өртгийн   тооцоо,   инфляци,   хэрэглээний   үнийн   индекс, даатгалын нөөцийн чадавхийг тооцон жил бүр шинэчлэн тогтооно.
 4. Төлбөрийн хэмжээг тодорхойлохдоо энэхүү тушаалаар батлагдсан оношийн хамааралтай бүлэг, түүний өртгийн жинг ашиглана.
 5. Хэвтүүлэн эмчлүүлэх даатгуулагчийн тоог тодорхойлохдоо оношийн хамааралтай бүлэг бүрээр гаргах ба өнгөрсөн жилийн даатгалаас санхүүжилт авсан хүний тоо, сүүлийн 3 жилийн хэвтэн эмчлүүлсэн хүний эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтийн дундаж үзүүлэлтүүдийн харыдуулж тэдгээрийн дунджийг сонгож авна. Шинээр бий болох эрэлт хэрэгцээг тогтоохдоо статистикийн сүүлийн 3 жилийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн хувийг тохируулагч фактор болгон нэмж тооцно.
  ДТхэ=∑ ni=1 [(ДтооТ1Т2Т3)+-∆Ст]/4
  • ДТХЭ = Зардал тооцох даатгуулагчийн тоо
  • ДТОО = Даатгуулагчийн тоо тайлангаар
  • СT1, СT2, С = Хэвтэн эмчлүүлсэн хүний статистикийн үзүүлэлтээр гарсан тоо, сүүлийн 3 жил
  • ∆С= Статистикийн үзүүлэлтийн өөрчлөлт
 6. Амбулаторийн үйлчилгээ болон оношлогоо шинжилгээ хийлгэх даатгуулагчийн тоог тодорхойлохдоо оношийн хамааралтай бүлэг бүрээр гаргах ба өнгөрсөн жилийн даатгалаас санхүүжилт авсан хүний тоо, сүүлийн 3 жилийн эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтийн дунджийг сонгон авна. Шинээр бий болох эрэлт хэрэщээг тогтоохдоо статистикийн сүүлийн 3 жилийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн хувийг тохируулагч фактор болгон нэмж тооцно.
  ДТамб=∑ ni=1 [(ДТООT1Т2Т3 )+-∆СТ]/4
  • ДТамб = Зардал тооцох даатгуулагчийн тоо
  • Дтоо = Даатгуулагчийн тоо тайлангаар
  • Ст1, Ст2, СтЗ = Амбулаторийн өвчлөлийн тохиолдлын  статистикийн үзүүлэлтээр гарсан тоо, сүүлийн 3 жил
  • ДСт= Статистикийн үзүүлэлтийн өөрчлөлт
 7. Өвчний учир бүртгэгдсэн нэг тохиолдлыг амбулаторийн өвчлөлийн нэг тохиолдол гэж үзнэ. Давтан үзлэгийн тоог амбулаторийн өвчлөлийн тоонд оруулж тооцно.
 8. Өдрийн эмчилгээнд хамрагдах даатгуулагчийн тоог хэвтэн эмчлүүлэх даатгуулагчийн тоог олох аргачлалын дагуу тогтооно. Өдрийн эмчилгээнд хамрагдах даатгуулагчийн тоо нь нийт хэвтүүлэн эмчлэх хүний 5-20 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээтэй байна.
 9. Оношлогоо шинжилгээний тоог тодорхойлохдоо дараах томъёог ашиглана.

  ДТош=∑ ni=1 [( Дтоо+Ст1+Ст2+СтЗ) +-∆Ст]/4*Үт

  • ДТОш = Зардал тооцох даатгуулагчийн тоо
  • Дтоо = Даатгуулагчийн тоо тайлангаар
  • Ст1, Ст2, СтЗ = Амбулаторийн өвчлөлийн тохиолдлын статистикийн үзүүлэлтээр гарсан тоо, сүүлийн З жил
  • ДСт= Статистикийн үзүүлэлтийн өөрчлөлт
  • Үт= Жилд нэг иргэний үзүүлсэн тоо /статистик үзүүлэлт/
 10. Хэвтүүлэн эмчлэх, өдрийн эмчилгээг оношийн хамааралтай бүлгийн 1-107 дахь бүлгээр санхүүжүүлнэ. Эмнэлгийн байгууллагад олгох даатгалын санхүүжилтийг тооцохдоо ИЭМД-ын хуулийн 12.5 дахь заалтыг үндэслэн даатгуулагчийн хэвтэн эмчлүүлэх хувьсах зардлын хэмжээнээс аймаг дүүргийн эмнэлэг, БОЭТ-д 10 хувь, улсын хэмжээний үйлчилгээтэй клиникийн эмнэлэгт 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний зардлыг хасаж тооцно.
 11. Амбулаторийн үйлчилгээг 108-109 дэх бүлгээр санхүүжүүлнэ. Амбулаторийн тусламж үйлчилгээнд эмчийн үзлэг, зөвлөгөө, шархны анхдагч цэщэлгээ, боолт, төрөл бүрийн эмчилгээ сувилгааны ажилбарууд, тэдгээрт шаардлагатай нэг удаагийн эмчилгээний хэрэгслүүд хамаарна. Уламжлалт, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний амбулаторийн үйлчилгээ нь мэс заслын бус амбулаторийн үйлчилгээний ангилалд хамаарна.
 12. Даатгалаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлэгт багтах өвчний бүх төрлийн оношлогоо шинжилгээнүүд нь нэг багц гэж үзэх ба оношийн хамааралтай бүлгийн 110 дахь бүлгээр санхүүжүүлнэ.
 13. Уламжлалт эмчилгээний хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээг нэг багц гэж үзэх ба оношийн хамааралтай бүлгийн 111 дэх бүлгээр санхүүжүүлнэ.
 14. Хөнгөвчлөх эмчилгээ үйлчилгээг хэвтүүлэн эмчлэх хэлбэрээр үзүүлэх ба оношийн хамааралтай бүлгийн 112 дахь бүлгээр санхүүжүүлнэ.
 15. Нөхөн сэргээх үйлчилгээ нь рашаан сувилал, клиник сувилал, удаан хугацааны нөхөн сэргээх үйлчилгээ гэсэн хэлбэрүүдтэй байх ба оношийн хамааралтай бүлгийн 113, 114, 115 дахь бүлэг тус бүрээр санхүүжүүлнэ. Рашаан сувилал улсын болон орон нутгийн үйлчилгээтэй байж болно.
 16. Даатгуулагч бүрт хийгдсэн бүх оношлогоо шинжилгээний зардлыг тооцсон санхүүгийн баримтыг үндэслэн батлагдсан зардлын хэмжээ хүртэлх төлбөрийг даатгалын сангаас зөвхөн гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ. Батлагдсан хэмжээнээс илүү гарсан бол түүнийг даатгуулагч өөрөө хариуцна. Батлагдсан хэмжээнээс бага бол гарсан зардлын хэмжээгээр санхүүжүүлнэ.
 
ҮЭ-үүд маргааш жагсана
МҮЭ-ийн холбооноос сүүлийн сарын хугацаанд хөдөө орон нутаг болон нийслэлийн иргэд хөдөлмөрчдөөс санал аваад байна. Валютын ханшны өсөлтөөс үүдсэн өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт нь нийт иргэдийн орлого амьжиргааны түвшинг хангахгүй болсон бодит хүндрэл бий боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
“Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын нийгмийн асуудал” сэдэвт улсын зөвлөгөөн явагдлаа
МЭМАҮЭ-ийн холбоо Эрүүл мэндийн яамтай 2013 онд байгуулсан хамтын хэлэлцээрийн хүрээнд  эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгааны  асуудлаар эрүүл мэндийн байгууллага, хамт олон болон салбарын түвшинд хэлэлцүүлэг явуулж, гарсан санал хүсэлтийг  ...Дэлгэрэнгүй
ЭМЯ, МЭМАҮЭ холбооныхон Өмнөговь аймагт томилолтоор ажиллав
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хамтын гэрээ, хэлэлцээр болон ил тод байдлыг илтгэх үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтэд хяналт хийж ...Дэлгэрэнгүй
Гадаад аялал амжилттай боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ҮЭ-ийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг тойрон аяллыг үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын санал хүсэлтийг харгалзан энэ жилийнхийг ОХУ-ын Улаан-Үүд хотод зохион байгууллаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Монгол, Солонгосын ЭМАҮЭ-ийн холбооны хамтын ажиллагааны хүрээнд солонгосын төлөөлөгчид монголд айлчиллаа
Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн  холбоо болон Солонгосын Эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоотой 2012 онд  хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу  МЭМАҮЭ-ийн холбооны урилгаар энэ оны 8-р сарын 19-23-ны өдрийг хүртэл ...Дэлгэрэнгүй
ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт ажлын чиглэл өгөв
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн анхдугаар хурал болсонтой холбогдуулан тус холбооны гишүүн байгууллагуудын хороодын дарга нарт ажлын чиглэл, цаг үеийн мэдээлэл өгөх хурлыг энэ оны 6 сарын 27-ны 14.00 цагт МҮЭХ-ны хурлын танхимд боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
ҮЭ-ийн гишүүдэд зориулсан амралтын өрөөний засварын ажлыг хүлээж авав
МЭМАҮЭ-ийн холбоо гишүүддээ зориулан Сонгино амралт, сувиллын газрын 249 тоот өрөөг 2011 онд иж бүрэн засаж, тохижуулан, тус газрын Захиргаатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан гишүүдээ хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлж байгаа билээ. Энэ санаачлагын тус холбооны гишүүн ...Дэлгэрэнгүй
Шинэ бүрэлдэхүүнтэй салбарын ҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн анхны хурал боллоо
МЭМАҮЭХ-ны IX бага хурлын дараа болсон гүйцэтгэх зөвлөлийн анхдугаар хурлаас сонгогдсон шинэ бүрэлдэхүүнтэй тэргүүлэгчдийн анхны хурлаар  цаг үеийн болон 7, 8 дугаар саруудад болох үйл явдалтай холбоотой 15 асуудлыг хэлэлцлээ. ...Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн харилцааны мэдлэг сорих тэмцээн боллоо
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос ”Хөдөлмөрлөх эрхийн мэдлэг сорих тэмцээн”-ийг  2013 оны 06 дугар сарын 21-ний өдөр МҮЭХ-ны хурлын танхимд  гишүүн байгууллага буюу анхан шатны хороодын I-р шатнаас  шалгаран ирсэн гишүүдийнхээ дунд II-р шатны ...Дэлгэрэнгүй
“Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоо ажлын төлөвлөгөөний дагуу үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодод “Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй” анхан шатны болон ахисан түвшний, “Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” ...Дэлгэрэнгүй

Санал асуулга

ҮЭ-ийн байгууллагын нэн тэргүүнд хийх ажил юу вэ?
 

Санал хүсэлт илгээх

Таны нэр:
И-мэйл:
Гарчиг:
Зурвас:

Сайтын хандалт

mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01mod_gaus_counter_01
mod_gaus_counter_01Өнөөдөр236
mod_gaus_counter_01Өчигдөр474
mod_gaus_counter_01Энэ 7 хоногт710
mod_gaus_counter_01Өнгөрсөн 7 хоногт3316
mod_gaus_counter_01Энэ сар1144
mod_gaus_counter_01Өнгөрсөн сар12366
mod_gaus_counter_01Нийт хандалт149153
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Hosted by Cloud Host